سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
محسن پورکرمانی – محسن پورکرمانی ،استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
علی سلگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

چکیده:

ابتدانقشه پهنه بندی خطرتکتونیک فعال بااستفاده ازشاخص هایی چون شاخص طول به شیب رودخانه Sl عدم تقارن حوزه زهکشی Af تقارن توپوگرافی عرضی T شکل حوزه زهکشی Bs پیچ وخم پیشانی کوهستان Smf انتگرال فرازسنجی Hi و نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن Vf تهیه شده که درمجموعه حاضرمقایسه وتعین مقدار وروند وابستگی شاخص SL به عنوان یکی از شاخص های مهم، به پهنه های خطرموجوددر نقشه پهنه بندی خطرتکتونیک فعال موردتوجه بوده است. اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی از بهترین ابزار جهت بررسی وارزیابی تکتونیک فعال می باشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی، نقشه های Dem منطقه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تهیه شده وبراساس نقشه های فوق، نقشه پهنه بندی خطرتکتونیک فعال درقالب شاخص ذکر شده، درچهارکلاس A پهنه خیلی فعال تکتونیکی B پهنه فعال تکتونیکی C پهنه بافعالیت متوسط تکتونیکی و D پهنه با فعالیت تکتونیکی کم تهیه گردید. مقایسه وانطباق پهنه های خطر حاصل ازشاخص SL با پهنه های خطر نقشه پهنه بندی خطرتکتونیک فعال نشان دادکه پهنه های فعال تکتونیکی و همچنین پهنه با فعالیت تکتونیک متوسط به بالای شاخص SL باحدود ۴۸/۳۳ درصد(معادل ٣٢٩٧۵ هکتار) ازپهنه های خیلی فعال و فعال تکتونیکی نقشه پهنه بندی خطر تکتونیک فعال همپوشانی دارد که درصد ذکرشده وابستگی زیاد پهنه های خطر بالا وخیلی بالای تکتونیک فعال به شاخص SL را به عنوان یکی از شاخص های مهم تکتونیکی نشان داده است.