سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیسودا فولادیوندا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عطااله سیادت – استاددانشگاه آزاد اسلامی دزفول
عزیز آفرینش – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات صفی اباد دزفول

چکیده:

ذرت یکی ازپرمحصول ترین غلات به شمار میرود و ازلحاظ مقدار کل تولید بعدازگندم و برنج سومین محصول غله ای جهان است تنش خشکی یکی ازعوامل اصلی کاهش عملکرد ذرت است بمنظور بررسی و مقایسه صفات عملکرد و اجزا عملکرد هیبریدهی خارجی ذرت تحت شرایط ابیاری عادی و تنش خشکی درشرایط استان خوزستان ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درسال ۱۳۹۰ انجام شد فاکتورهای ازمایش شامل ۲سطح تنش آبیاری نرمال و تنش خشکی و۱۲ رقم بود نتایج نشان داد که اثراصلی رقم و تنش تاثیر معنی داری برتعداددانه درردیف تعداددانه دربلال وزن هزاردانه و عملکرددانه داشتند علاوه براین تنش تاثیر معنی داری برتعدادردیف دانه دربلال داشت