سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مسعودیان – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قره گزلو – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
فاطمه نادری –
ارمغان سوری –

چکیده:

ضریب دبی سرریزهای استوانهای نیم استوانه ای دردوحالت انحنا رو به بالا دست و رو به پایین دست سرریز و همچنین مقایسه با نمونه های مشابه لبه پهن و لبه تیز از روی نتایج آزمایشگاهی دراین مقاله بررسی و با یکدیگر مقایسه شدهاند چهارقطر همچنین ارتفاع سرریزهای لبه تیز و لبه پهن ۴۰و۶۰و۷۰و۸۵ میلی متر درنظر گرفته شدند نتایج نشان میدهد که با افزایش پارامترهای بدون بعدنسبت عمق آب بالا دست به ارتفاع سرریز H/P و نسبت هد آب روی سرریز به عمق آب بالا دست Hw/H ضریب دبی برای تمام سرریزها افزایش می یابد ولی نرخ تغییرات ضریب دبی برای سرریزهای استوانها ی و نیم استوانها ی بیش تر از نرخ تغییرات ضریب دبی برای سرریزهای لبه تیز و لبه پهن مشابه است همچنین محقق شد دریک H/P,Hw/H ثابت ضریب دبی سرریز نیم استوانه ای رو به بالا دست و نیم استوانه ای رو به پایین دست تقریبا برابر و به ترتیب بیشتر از سرریز استوانه ای کامل لبه تیز و لبه پهن می باشد.