سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نبی اله قاسمی خطیر – دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه علوم آکادمیک جمهوری تاجیکستان مسئول مر

چکیده:

سیاست گردشگری که امروزه به شدت مورد توجه قرار گرفته باعث شد مطالعه عمی ق همراه با تاسیس رشته های مختلف دانشگاهی در حوزه توریسم و گردشگری شکل بگیرد . از آنجائیکه این مسئله همواره به عنوان یک پدیده اجتماعی مد نظر می باشد طبیعتا ممکن است آثار و پیامدهای مهمی را در نظام اجتماعی از قبیل آسیبها و تهدیدات امنیتی و تأثیرات متقابل گروه مهمان و میزبان به همراه بیاورد که در حقیقت نقش عوامل امنیتی بویژه نیروی انتظامی و مراکز فرهنگی در مقابله با تأثیرات منفی از قبیل تهاجم فرهنگی و استعمار اقتصادی و تضعیف هویت ملی را تقویت می بخشد نگارنده سعی نموده در قالب تئوریها و نظریه های اجتماعی اشاره ای به بحث پیامدهای منفی گردشگری از جوانب فرهنگی و اجتماعی همچون مشکلات اقتصادی، خودنمایی ، تداخل فرهنگی ، تغییر در الگوی مصرف بپردازند .روش مطالعه و تحقیق با توجه به نوع موضوع استفاده ازمنابع اسنادی و کتابخانه ای وگزارشات آماری همراه با توصیف و تحلیل می باشد