سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی وطن آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که تقریباَ می تواند در هر ناحیه ای به وقوع به پیوندد و منجر به زبان ها و هزینه های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شود که در سال های اخیر این گونه خسارات و هزینه ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. روش های مختلفی برای ارزیابی خشکسالی مورد استفاده قرار می گیرد که در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت خشکسالی استان کرمانشاه از نمایه بارش استاندارد شده(standard precipitation index) ونیز نمایه درصد از میانگین استفاده شده است. به این منظور داده های بارندگی پنج ایستگاه هواشناسی اسلامآباد، روانسر، سرپل ذهاب، کرمانشاه و کنگاور از طریق روش های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ در تمامی ایستگاه های مذکور خشکسالی بلند مدتی به وقوع پیوسته است و هر دو نمایه نتایج نسبتاَ مشابهی را نشان می دهند اگر چه نمایه بارش استاندارد شده خشکسالی ها را شدیدتر و تعداد سال های خشک بیشتری را نشان داده است. همچنین بر اساس نمایه بارش استاندارد شده خشکسالی بسیار شدید در ایستگاه کرمانشاه و در سال ۱۹۹۵ و در ایستگاه روانسر در سال ۱۹۸۸ رخ داده است و اکثر خشکسالی های استان از نوع متوسط بوده است. بنابراین با شناخت ویژگی های خشکسالی استان لازم است که برنامه های مدیریتی مناسب در خصوص منابع آبی انجام گیرد.