سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی احسانی – مرتضی احسانی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران-
فائزه فرهنگ – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه پدیده آلودگی مقره ها مشکل بزرگی بر سر راه سیستم های انتقال نیرو می باشد. لایه آلودگی روی مقره پس از جذب رطوبت یک لایه هادی به وجود م یآورد که باعث عبور جریان از سطح آلوده میشود وflashoverرخ می دهد. یکی از مه مترین ابزارهای مقابله با این مشکل، پوشش های RTVسیلیکون رابر هستند که دارای خاصیت آبگریزی میباشند. اما این پوش شها تحت فشارهای مکرر ناشی از تخلی ههای الکتریکی آسیب م ی بینند و از بین م ی روند . به منظور اصلاح خواص این پوش شها در ترکیب آنها از پرکنند ههایی نظیر آلومینا تری هیدرات(ATH)و سیلیکااستفاده میکنند. در کار حاضر پوشش هایی با مقادیر مختلف پرکنندهATHو سیلیکا تهیه شد و یک مطالعه مقایسه ای روی ولتاژ تخلیه الکتریکی مقره بدون پوشش و مقره های پوشش دار انجام شد. همچنین به منظور مطالعه ساختار پوشش ها پس از افزودن پرکننده ها تصاویری به کمک میکروسکوپ الکترونی تهیه گردید . از این آزمایشات نتیجه شد که درصورتیکه ATH به تنهایی استفاده شود مقدار بهینه پرکننده ۷۰PPH است. همچنین افزودن ۱۰PPH سیلیکا در مواقعی که مقدارATHبین ۳۵تا ۷۰PPH است تاثیر مثبت در عملکردپوشش ها داشته است ولی باید متذکر شد که افزودن سیلیکا به نمونه هایی که حاوی مقادیر بیش از۷۰PPH می باشند. سودمند نمی باشد.