سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامحسین اکبری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا علوی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مسعود آرامی فدافن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در جریانهای فوق بحرانی کانالهای باز، از سطح آزاد جریان هوا وارد آن شده و این فرآیند هواگیری سطحی نامیده میشود. اگر میزان هوای وارد شده به جریان کافی نباشد، از وسایل هواده استفاده میگردد. هوادهها از خسارات ناشی از کاویتاسیون جلوگیری مینمایند. هوادهها به لایه های نزدیک سطح مجرا هوا وارد کرده و موجب تراکمپذیری جریان میشوند. در این تحقیق امکان وقوع کاویتاسیون بر روی سرریز سد کارون ۱ در حالت بدون هواده و هواده اول سرریز با استفاده از نرمافزار Flow 3D مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحتسنجی نتایج نرم افزار از دادههای سد Wuskwatim استفاده شده است.