سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید رضایی بنفشه – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
بتول زینالی – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
طاهره جلالی – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
صیاد اصغری سراسکانرود – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

چکیده:

از آنجایی که خشکسالی یک پدیده خزنده و تدریجی است خسارات ناشی از آن بطور آنی قابل لمس نبوده و با توجه به درجه شدت تداوم گسترش منطقه ای خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن بعدا مشخص می شود دراین پژوهش با استفاده ازشاخص شناسایی خشکسالی RDI ( Index Reconnaissance Drought پدیده خشکسالی در ایستگاه های اصفهان یزد، فارس، کرمان و کاشان و شیراز در طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۷۰ بررسی شد این شاخص برخلاف سایر شاخصهای خشکسالی از مقادیر تبخیر ـ تعرق پتانسیل استفاده می کند و قادر است خشکسالی به لحاظ استفاده از پارامترهای متعدد آب و هوایی با دقت و اطمینان بیشتری براورد کنددراین بررسی میزان تبخیر تعرق پتانسیل با استفاده ازروش بلانی کریدل در نرم افزار REF-ET محاسبه شده است.