سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
غلام عباس بارانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداحمد حسینی – کارشناس پژوهشکده خاک و آبخیزداری

چکیده:

مقاله حاضربا هدف بررسی توزیع فشاردرنقاط مختلف مجرای تخلیه کننده ها امکان رخداد پدیده کاویتاسیون را با استفاده ازداده های بدست آمده از مدل فیزیکی تخلیه کننده تحتانی سدنرماشیر مورد بررسی قرار داده است براین اساس پس ازطراحی و ساخت مدلفیزیکی درازمایشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و ابخیزداری ازمایشات لازم بروی آن انجام پذیرفت با توجه به اینکه درمدل واقعی خسارت ناشی ازکاویتاسیون درعملکرد توام دریچه ها دیده شده بود اقدام به برداشت مقادیرهدفشار و ضریب آبگذاری دریچه در۱۲بازشدگی توام دریچه اضطراری و سرویس درتراز ۹۹٫۰۷ درنقاط مختلف مجرا به خصوص درنقاط بحرانی توسط ۶۸پیزومتر نصب شده درنقاط مختلف تخلیه کننده گردید نتاجی بدست آمده نشان داد که درقسمت های مهم مجرا فشارهای اندازه گیری شده مثبت می باشد و نقاط حساس که امکان فشارمنفی درانها وجود داشت ناحیه بعداز دریچه ها هوادهی این مساله برطرف گردید.