سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسعد سلطانی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی به کار می رود و کمبود یا فقدان آن آستانه رخدادخشکسالی است دراین تحقیق به بررسی خشکسالی های اتفاق افتاده در ده اخیر درحوضه آبریز ارومیه پرداخته شد برای این کار از آمار ایستگاه های سینوپتیک در ۴ ایستگاه ارومیه تبریز، میاندواب و مهاباد استفاده شد بهمنظور محاسبه میزانبارش قابل اعتماد و تعیین سالهای مرطوب و خشک از نمایه DR استفاده شد. نتایج حاکی از وقوع رخداد خشکسالی درا کثر سالهای این دوره در حوضه دریاچه ارومیه بود.