سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم صفویان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – خاک و پی
محسن رضایی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنگهای موجود در پی و تکیه گاههای س دآب نهر متعلق به شیل و مارنهای دوران کرتاسه م یباشد . این سنگها دارای مقاومت پایین م یباشند و در برابر نیروهای وارده به هنگام حفاری از طرف میل ههای حفاری و مته، کاملا خرد شده و هیچگونه مغزه کاملی از آنهابه دست نمی آید. از طرف دیگر سنگ دست نخورده به قدری سفت می باشد که با وسایلی که برای نمون هبرداری از خاک استفاده می شوند نمی توان از آنها نمون هبرداری نمود. حال این مساله پیش می آید که پس از ساخته شده سد و آبگیری آن که این سنگها اشباع م یشوند ، پایداری آنها در برابر لغزش چگونه خواهد بود ، این در حالی است که این تود ههای سنگی در شرایط حال حاضر با شیبهای نسبتا زیاد پایدار بوده و هیچگونه لغزشی در آنها اتفاق نیفتاده است. جهت بررسی این مساله به روش های مختلف از گمانه های حفاری شده نمونه های نسبتا دست نخورده تهیه گردید. این نمونه ها بیشتر خصوصیات خاک را دارا می باشند و بر روی آنها آزمایش های خاک انجام گردید و علاوه بر این نمون هها، با استفاده از حفاریهای دستی بلوکهای سنگی از این مصالح تهیه شد و برای انجام آزمایشهای مکانیک سنگ به آزمایشگاه ارسال شد. در نهایت با استفاده از دو نوع داد ههایی که به دست آمد، تحلیل پایداری شیروانی با استفاده از نر مافزارهای معتبر با در نظر گرفتن مصالح خاک و سنگ انجام شد و همچنین با توجه به مورفولوژی موجود که این شیروانی پایدار مانده است وبا در نظر گرفتن بارهای وارده در طول زمان به این قسمت در این نوشتار به بحث در مورد آنها پرداخته شده است.