سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مطلب بایزیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
ناصر فرخی – معاون مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

بارندگی های بسیار کم و متعاقباً دوره های کم آبی می تواند اثرات قابل توجهی بر مسایل مدیریت آب شامل آلودگی رودخانه ها ، مدیریت و طراحی مخزن ، آبیاری ،طرحهای تولید نیرو ، ت أمین آب آشامیدنی و … داشته باشند . خشکسالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی با اثرات و تبعات منفی اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی است که رشد جمعیت و افزایش تقاضا ی آب اثرات آنرا تشدید می نماید . خشکسالی هیدرولوژیکی که بعد از خشکسالی هواشناسی وکشاورزی به وقوع می پی وندد ، به دو دسته خشکسالی جریان رودخانه و خشکسالی آب زیر زمینی تقسیم شده که از نظر زمانی خشکسالی آب زیرزمینی بعد از خشکسالی جریان رودخانه رخ می دهد . در این تحقیق با استخراج منحنی تداوم جریان از سری زمانی داده های روزانه ایستگاه های مهم هیدرومتری حوضه رود خانه کرخه ، دوره های خشکسالی هیدرولوژیکی به روش حد آستانه (روش تقاطع) استخراج و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در روش حد آستانه دبیQαشامل دبی بوده کهα درصد داده ها از آن بیشتر می باشد . جهت حذف خشکسالی هایکوچک و ادغام خشکسالی های وابسته از روش معیار داخلیIC) استفاده گردید . در تحلیل ها فراوانی وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی و همزمانی وقوع آن در زیر حوضههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.