سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادره طایفه نسکیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و عضو ب
بهزاد حصاری – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی _ بخش فنی و مه

چکیده:

نا مطلوب شدن آبهای زیر زمینی و افت سطح آب، همچنین استفاده از منابع آب زیرزمینی بدون توجه به وضع کیفی آب مورد استفاده و عدم استفاده از راهکارهای مدیریتی در مصرف صحیح منابع آبی موجود در منطقه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب کرده است. جهت انجام این مطالعه از آمار بیش از ۲۰۰۰ چاه موجود در منطقه استفاده شد. پارامترهای سدیم، کلر، بی کربنات، کربنات، کلسیم، منیزیم،سولفات، سختی، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم بر و PH درنمونه های آماری موجود، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.وضعیت هر یک از پارامترها بر اساس تقسیم بندی شولر برای آب شرب و تقسیم بندی ویلکوکس برای آب کشاورزی بررسی و دسته بندی انجام شد. از تعیین غلظت یونهای ده گانه در آبهای دشت آمل و بابل چنین نتیجه می شود که از نظر نمودار شولر کلیه چاهها از لحاظ Na SO4 و , Cl در رده خوب قرار دارند و از این لحاظ قابل شرب می باشند. اما از نظر TH و TDS در اکثر نمونه ها وضعیت برای شرب مناسب نمی باشد. بر اساس نمودار ویلکوکس نمونه ها در دو کلاس C4S2 و ۱ C4S قرار دارند.