سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
کاظم مضرنیافومشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی قربانی بیرگانی – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

دراین تحقیق عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در منطقه شامل: شاخصهای سطح و درجه مکانیزاسیون نظام بهره برداری از زمین و ماشین، ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و فردی کشاورزان و مشکلات و موانع موجود در استفاده از تکنولوژی مکانیزاسیون مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت بین متغیرهای میزان تحصیلات زارعین تعداد افراد خانوار، نوع و میزان مالکیت ماشین ها، سطح زیرکشت، عملکرد محصولات، دفعات شرکت در کلاسهای ترویجی ، ارتباط اجتماعی، مهارت فنی و استفاده مطلوب از ماشین های در دسترس و درجه مکانیزاسیون واحد زراعی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت بین متغیرهای سن و میزان کمک اعضای خانواده با درجه مکانیزاسیون واحد زراعی رابطه معکوس و معنی داری برقرار بود. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نیز نشان داد که ۸۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل وارد شده در معادله رگرسیونی شامل شرکت در کلاسهای ترویجی مهارت فنی ، افزایش حداقل فاصله قطعات، و اندازه قطعات واحد زراعی پیش بینی گردید.