سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سونا کبریایی زاده – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه یزد
فرهاد نژادکورکی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه یزد

چکیده:

توسعه روزافزون جوامع شهری و افزایش فعالیت های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر بدون توجه به ارزیابی این فعالیت ها برسلامت انسان به عنوان محور توسعه آلودگی هوای شهرها و مخاطرات ناشی از انتشار آلاینده های مختلف را موجب گردیده است شهر اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نمی با شد و با توجه به اینکه ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده های اصلی هوای شهر اصفهان به شمار یم روددراین مطالعه میزان ذرات معلق موجوددر هوا با قطر کمتر از ۱۰ppm Pm10 و ارتباط بین غلظت ذرات معلق موجود در هوا با شرایط محیطی اعم از دما رطوبت نسبی بارش ماهانه، سرعت باد و همچنین ترافیک شهری مورد بررسی قرارگرفته است این پروژه طی سالهای ۸۷-۸۶ درمحدوده شهر اصفهان و سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا آزادی بختیاردشت بزرگمهر انجام شده است با توجه به محاسبات آماری و استانداردهای موجود EPA مقادیر روزانه ماهانهو سالانه PM10 در سه ایستگاه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و با وضعیت ترافیکی موجود منطقه وهمچنین شرایط محیطی مقایسه گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که مقادیر ذرات معلق درشهر اصفهان بیشتر منشا ترافیکی دارند همچنین عبور ریزگردهای با منشا غربی این مسئله را تشدید می کند.