سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه علی حسین زاده مقدم – گروه بیماری شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
ابراهیم محمدی گل تپه –
ابراهیم پورجم –

چکیده:

بیماری جبابتر قارچ خوراکی دکمهای یکی از مهمترین بیماریهای قارچی قارچ خوراکی به شمار میآید. طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۷ واحدهای عمده پرورش قارچخوراکی در استان تهران به علت شیوع و خسارت ناشی از بیماری حبابتر مورد بازرسی و نمونهبرداری قرار گرفت. به منظور شناسایی جدایه ها در سطح گونه و مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آنها شامل شکل، رنگ، اندازه و سایر ویژگی های کنیدیوم ها، کنیدیوفورها و آلئوریوسپورها در داخل محیط کشت مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه دمای بهینه رشد قارچ در میان ۵ دمای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ درجه بررسی گردید. در این مطالعه ۶۰ جدایه مورد بررسی متعلق به دو گونه M.rosea و M.perniciosaگزارش میشوند، که گونه M.rosea برای اولین بار از ایران گزارش میشود.