سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نگین اخلاقی امیری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
علی اسدی کنگرشاهی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت گل دهی، تشکیل میوه چه و میوه در پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران و تاثیر جهت های جغرافیایی بر این فاکتورها، تحقیق حاضر انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با ۵ تکرار در ۹ باغ مختلف پرتقال تامسون در مناطق مختلف شرق مازندران به اجرا درآمد. در هر باغ ۵ درخت سالم پرتقال تامسون با اندازه تقریبا یکنواخت، انتخاب و روی هر درخت ۴ شاخه حدود نیم متر در ارتفاع میانی تاج در ۴ جهت جغرافیایی انتخاب گردید. جهت های جغرافیایی به عنوان ۴ تیمار مختلف در نظر گرفته شدند. تعداد گل، تعداد میوه چه بعد از پایان ریزش تابستانه و تعداد نهایی میوه در آنها شمارش شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات تعداد گل، درصد میو هچه و میوه در با غ های مختلف یکسان نبود. میانگین درصد میوه چه بعد از ریزش تابستانه، در مناطق مختلف حدود ۵/۸۷% و میانگین درصد میوه در زمان برداشت حدود ۱/۷۷% نسبت به تعداد گل اولیه بود. تعداد گل در شاخه های انتخاب شده، تقریبا یکسان بود و تفاوت معنی داری بین جهت های جغرافیایی وجود نداشت، در حالی که تعداد میوه چه بعد از ریزش فیزیولوژیک تابستانه در شاخه های شرقی از بیش ترین مقدار برخوردار بود. جهت های غربی و جنوبی در گروه بعد و شاخه های شمالی ک مترین تعداد میوه چه را تشکیل دادند و در گروه آخر قرار گرفتند. تعداد نهایی میوه در زمان برداشت نیز، همان روند تعداد میوه چه را نشان داد. می توان گفت علاوه بر فاکتورهای محیطی، عوامل مدیریتی و فیزیولوژیکی درخت نیز تاثیر زیادی در گل دهی و میوه دهی دارند.