سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد آریامنش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مسعود سرهنگ زاده – کارشناس ارشد سازه شرکت مهندسین مشاورآروند ره سازه جنوب
امیر بنی اسدی ماهانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

با توجه به اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی کرمان، مطالعه و بررسی این شهر از دیدگاه زلزله و خطرات و خسارات احتمالی ناشی از آن و نیزشرایط تاریخی، که تاثیر مستقیمی بر افزایش مخاطرات لرزهای میگذارد، به منظور مقاوم سازی مناطق دارای ساخت و ساز نامناسب و همچنین برنامه ریزی و ایجاد آئین نامهای مدون و ملی برای بهبود رفتار سازههای تاریخی را مشخص نماید، ضروری به نظر میرسد. یکی از نواحی لرزه خیز کشورمان، ناحیه مرکزی است که استان کرمان بخشی از آن می باشد این ناحیه بواسطه داشتن زمین لرزههای بزرگ، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه پس از جمع آوری اطلاعات لرزه خیزی ناحیه مورد نظر، محاسبات خطر زلزله بر اساس روش تعیین ارائه شده است. در این روش محاسبات برای تک تک گسلها و با در نظر گرفتن ماکزیمم بزرگی برای هر گسل انجام شده و در نهایت بحرانی ترین گسل در نظر گرفته شده است. در این روش احتمال وقوع یک زلزله با بزرگی و فاصله مورد بررسی واقع میشود