سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان قمبر علی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه رازی
امیر حسین علی بیگی – دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
نشمیل افشارزاده – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده:

گردشگری یا همان توریسم، امروزه یکی از صنایعِ به سرعت در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای جهان به حساب می آید. در کنار گردشگری که نقش مؤثری در توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی ومنطقه ای دارد، صنایع دستی نیز می تواند مکمل بعضی از جاذبه های تاریخی و گردشگری باشد. هدف از انجام این تحقیق ، بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی است، که در منطقه اورامانات،شهرستان کرمانشاه انجام شد. روش تحقیق به کار رفته، توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده است.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق ۴۹ نفر صنعتگر منطقه مورد مطالعه بودند کهباروش سر شماری انتخاب گردیدند. همچنین، برای بررسی نقش گردشگری حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۵ نفر مشخص گردید که به روش طبقه بندی و تصادفی ساده به نمونه ها مراجعه شد و از آزمون کای اسکوئر برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید