سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
مهدی شعبانی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان
پریسا اعتضادی – کارشناس آب منطقه ای اراک

چکیده:

طی سالیان اخیر در کشورهای صنعتی ، بیشترین تأکید در مطالعات آبهای زیر زمینی به جای مساای اکتشافمنابع جدید آب بر روی کیفیت آب های زیر زمینی صورت گرفته است . با این حال ، در کشاورهای در حال توسعه هنوزمبحث مطالعات کیفی آب زیر زمینی و به ویژه مطالعات آلودگی ، به دلایلی همچون هزینه بر بودن مطالعاات و وجاود پیچیدگیهای علمی در این گونه تحقیقات به طور جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است . در بسیاری از نقاط کشور آبزیر زمینی به مقدار کافی وجود دارد ولی وجود کیفیت نامطلوب ، استفاده از آنها را غیر ممکن ساخته اسات .همچنین در بسیاری مناطق دیگر به عل طبیعی و مصنوعی کیفیت آب در معرض نامطلوب شدن قارار گرفتاه اسات . من ظور ازجنبه کیفی آب زیرزمینی غل ت عناصر و یونهای مختلف موجود در آب میباشد. آب زیار زمینای عمدتا برای اهدافشرب ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد . بنابراین معیارهای کیفی به مورد اساتفاده باودن آب باران یک مقصود معین بستگی دارند و استانداردهای کیفی استفاده از آب ها را بارای ماوارد اساتفاده مختلف جهت اجتناب ازاثرات زیان آور محدود مینماید . در این تحقیق کیفیت آب زیر زمینی و سطحی منطقه لالی بر اساس نتایج حاصا از بررسی های اکتشافی ) لوگ چاهها ، پروفیل هاای موجود و…ر را نشاان داده، همچنین از ن ار شارب ، کشااورزی وصنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است .