سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسترن ملا زاده – دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عباس اسماعیلی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ریاحی بختیاری – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شناسایی و مطالعه بزرگ بی مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه هراز در استان مازندران صورت گرفت نمونه های بزرگ بی مهرگان کفزی از ۶ ایستگاه برداشت شدند. همچنینداده های زیست محیطی درمورد متغیرهای فیزیکی و شیمیایی هر ایستگاه نیز جمع آوری شدند. مقادیر شاخصهای زیستی BMWP شاخص تنوع شانون و تعداد کل EPT برای هر ایستگاه بدست آمد. داده های فیزیکوشیمیایی و زیستی به وسیله آزمونهای غیرپارامتری و روشهای چند متغیره با هم ترکیب شدند و برای داده های زیستی و غیرزیستی به منظور تعیین فاکتورهای بسیار موثر در تشابهات ایستگاه ها آزمون همبستگی انجام شد ساختار جامعه ماکروبنتوزها با کاهش و کیفیت آب همبستگی داشت همچنین همبستگی بالایی بین کیفیت آب و میزان اکسیژن محلول و همچنین بین فراوانی EPT و ارتفاع به دست آمد.