سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده دلفان – کا شناسی ا شد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهراخ
ناصر نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

جنگل های کوهستانی با الگوهایی از ترکیبات مکانی گیاهی مشخص می شوند . تغییرات محیطیی شید ید وتفاوت های توپوگرافی عموماُ باعث ایجاد میکروکلیماهایی می شود که اسیتررا و شید د اتیاخ مختلی ا محدود می کند . به علت کوهستانی بودخ جنگل های زاگرس بر سی عامل ا تفیا از سیطد د ییا بیر وی تغییرات کیفی و تیپ بندی جنگل از اهمیت ااصی براو دا است . به منظو تیپ بندی منطره قطر بز گ و کوچک تاج د اتاخ به تفکیک گونه د جنگل های قلعه گل )نوژیاخ ( استاخ لرستاخ از پایین ترین ا تفا تا بالاترین ا تفا منطره از ا تفا ۰۰۱۱ تا ۲۰۱۱ متر،با ۰ ترانسکت نوا ی به عرض ۰۱ متر و فواصل ۲۱۱ متر از هم مو د آما بردا ی قرا گرفت. تیپ بندی د منطره بر اساس گونه های غالب د اتی و د اتچه ای صو ت گرفت. پایه ها از نظر سلامت و شادابی د سه کلاسه اوب ، د اتاخ با شادابی متوسط و پاییه هیای ضعی طبره بندی شدند . نتایج حاصل از این بر سی تغییر د تیپ بندی ا نشاخ می دهد که ایین تغیییر شامل چها تیپ می باشد .از لحاظ وضعیت شادابی و کیفی به ترتیب تیپ بلوط کیکم ،بلیوط کییکم – – – گلابی ،تیپ بلوط و تیپ ا ژخ د ده های بعدی قرا می گیرند .