سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدعلی عضدی – کارشناسیارشد حسابداری

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده تا در حد بضاعت به موضوع چالشهای فراروی صورتهای مالی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای و گزارشات حسابرسی شرکت های دولتی پرداخت شود. برای نیل به این مقصود مناسب است ابتدا به اجمال با ساختار شرکت های دولتی آشنا شده و با توجه به جایگاه قانونی و وظایفی که بر عهده آن ها می باشد گزارشگری مالی را با توجه به ویژگی های محیطی و عملیاتی آن ها بررسی نماییم و درادامه به موضوع اصلی مقاله ،در فرآیند گزارشگری این واحدهای اقتصادی خواهیم پرداخت .