سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدرضا نریمانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

عدم توجه به دفع صحیح زباله می تواند مشکلات زیست محیطی را که مقابله با آنها به سادگی امکان پذیر نیست ، به وجود آورد. مواد و روشها: این مطالعه یک تحقیق توصیفی – مقطعی بوده ، جامعه آماری آن شامل زباله های تولید شده در دانشکده بهداشت و تغذیه و دانشکده پزشکی در طول زمستان ۱۳۸۷ بود. در طول سه ماهه مزبور تعداد ۲۴ نمونه به ازای هر هفته دو نمونه از هر دانشکده برداشت گردید و در هر بار جمع آوری بعد از تفکیک توسط کارگر و مشخص شدن نوع آنها ، مقدار اندازه گیری گردید سپس داده ها توسط برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج : تفاوت معنی داری بین میانگین کل مواد زائد جامد تولیدی ، میانگین سرانه کل زباله تولیدی در دانشکده های مورد بررسی وجود دارد ( ۰/۰۵ > P) . همچنین از بین تمامی مواد موجود د کل زباله تولیدی بر اساس سرانه ، در صد مواد تمامی مواد به استثنای فلز بین دانشکده بهداشت و تغذیه و دانشکده پزشکی معنی دار بوده و در دانشکده بهداشت و تغذیه زیادتر می باشد ولی سرانه مقدار زباله تولیدی در دانشکده بهداشت بیشتر از دانشکده پزشکی می باشد. بحث و نتیجه گیری : نتایج تحقیق حاکی از بالا بودن میزان سرانه زباله است . زباله های تولیدی دارای پتانسیل خوبی جهت بازیافت در مبدا تولید می باشند و برای این راهکار عملی جهت موفقیت بازیافت در مبدا تولید می باشند و برای این راهکار عملی جهت موفقیت بازیافت در مبدا تولید، افزایش آگاهی دانشجویان و کارکنان ( تغییر نگرش آنان ) می باشد.