سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل خسروپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
مازیار حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

با هدف بررسی وضعیت کمی وکیفی زادآوری به عنوان شاخصی برای پایداری جنگلدربخش قرق و غیرقرق و تعیین تاثیر قرق برزادآوری جنگل باغ شادی دارای بخشهایی با قرق ۱۵ ساله در هشرستان خاتم واقع درجنوبی ترین نقطه استان یزد انتخاب شد آماربرداری به روش تصادفی – سیستماتیک و با قطعات نمونه مستطیل شکل با ابعاد ۱۰*۱۰ در شبکه آماربرداری ۲۰۰×۱۵۰ متر انجام و تعداد ۶۰ قطعه نمونه آماربرداری شد ۳۰ قطعه در بخش قرق و ۳۰ قطعه در بخش غیرقرق در هر قطعه نمونه مشخصات گونه درختی تعداد زادآوری نهال به تفکیک گونه و ضعیت سلامتی برداشت شد. آنالیز داده ها با spss16 صورت گرفت و جهت مقایسه وضعیت زادآوری بین بخش قرق و غیرقرق از ازمون t مستقل با سطح اطمینان ۹۵درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد زادآوری دگل سالم و غیرسالم به تفکیک در منطقه قرق جمعا ۵۷۰ نهال سالم ۳۴۰ نهال غیرسالم ۲۳۰ و در منطقه غیرقرق بطور کلی ۱۱۰ سالم ۵۰ ، غیرسالم ۶۰ نهال درهکتار بوده و آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین کل زادآوری زادآوری سالم و زادآوری غیرسالم اختلاف معنی دار وجود دارد میانگین زادآوری کل و سالم در بخش قرق بیشتر از بخش غیرقرق و بخش غیرقرق میزا زادآوری ناسالم بیشتر است میانگین تعداد کل زادآوری زادآوری دانه زاد و شاخه زاد به ترتیب در بخش قرق ۵۷۰ ، ۴۲۴ ، ۱۴۶ و دربخش غیرقرق ۱۱۰ ، ۴۳ ، ۶۷ نهال درهکتار می باشد. تقریبا در ۷۴ درصد درختان در بخش قرق و ۳۹ درصد در بخش غیرقرق زاداوری دانه دارند.