سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب بیرانوند – دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشگاه لرستان
جواد سوسنی – استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان
سیده زهرا خراسانی – کارشناس ارشد منابع طبیعی لرستان
حجت اله سنجابی – کارشناس ارشد منابع طبیعی لرستان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی وضعیت کمی وکیفی جنگل های حوزه قلعه گل پرداخته شده است جنگل های زاگرس بیشترین سهم ازجنگل های ایران را به خود اختصاص می دهند ،مساحت منطقه قلعه گل ۳۹۵۵۵۵۰۱ هکتار است این منطقه از سه ناحیه جنگل ،کشاورزی و زمین های بدون پوشش گیاهی تشکیل شده است تیپ غالب این جنگل ها بلوط غرب است مهمترین گونه های همراه بلوط ،کیکم ، بنه ،زالزالک زرد ،تنگرس ،شن ،ارزن ،گلابی ، چنار ، بید ، دافنه و گون است . درمحدوده مورد مطالعه ۳۱ پلات هر یک به مساحت ۵آر پیاده شد با روش تصادفی ساده در داخل هر پلات اقدام به آمار برداری شد ، تمام خصوصیات درختان در کارت پلات ها یادداشت شد ، محاسبات بر روی قطر برابرسینه و ارتفاع گونه بلوط غرب به عنوان گونه غالب منطقه انجام شد، تعداد نمونه های برداشت شده مربوط به گونه بلوط غرب ۳۱۳ اصله درخت بودند نتیجه محاسبات نشان داد که بیشتر درختان در ۳۱ سانتی متر، میانگین ارتفاع لوری این درختان ۵۵۵ متر و . طبقه قطری ۳۹ سانتی متر قرار دارند میانگین قطر برابر سینه ۳۱ ضریب کشیدگی درختان ۰۹ % بدست آمد وضعیت کیفی درختان نشان داد که حدود ۱۳ درصد درختان سالم و ۱۰ درصد آنها ناسالم است بررسی رابطه بین قطر برابرسینه و ارتفاع این درختان را به روش محاسبه ای وبا استفاده از آزمون رگرسیون انجام دادیم نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد که مدل لگاریتمی ضمن دارا بودن بهترین ضریب همبستگی در سطح احتمال ۰۵ % معنی دار تر از سایر مدل هاست