سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالحسن راستیان نسب – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی یاسوج
حبیب الله گندمکار – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی یاسوج
احمدرضا حسینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسین مرادیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

دراین مطالعه ، پایش ذخا یر شاه م یگو به منظور مطالعه برخ ی پارامترها ی جمعیت ی نظی ر می زان ص ید در واحد تلاش CPUE) فراوانی کلاسها ی طو لی در ترک یب ص ید، زمان اوج فعا لی ت تخمر ی زی ، طول کاراپاس در اول ین بلوغ، طول ۵۰ درصد بلوغ ، نسبت جنسی ذخیره ، تغییرات میزان صید و کارایی روش و ابزار صید این گونه در فصول بهار و پا ییز انجام گرد ید.جهت انجام تحق یق از قفسها ی مخصوص صید شاه میگو در سواحل چابهار و رم ین استفاده شد و ص ید روزانه ۲۰ قفس ط ی دو ماه ۴۶۲۵ قطعه شاه میگو بیومتری و نسبت به تجزی ه و تحلی ل آمار ی نتا یج اقدام گردید. بر اساس نتا یج بزرگتر ین و کوچکتر ین نمونه ص ید شده به تر تی ب دار ای طول کاراپاس ۱۱۲ و ۳۴ میل ی متر‘کوچکترین شاه م یگوی تخم دار دارای طول کاراپاس ۵۵ م یلی متر ‘کلاس طولی کاراپاس ۵۰ درصد بلوغ ۶۹-۶۴ میلی متر و نسبت جنس ی ماده ها در ص ید قفس در پا ییز و بهار به ترتیب ۶۴ و ۵۰ درصد بوده است. اوج فعالیت تخمریزی در بهار مشاهده گرد ید. فصل بهار و پا ییز و مناطق مختلف از نظر اندازه نمونه ها ی صید شده دارای تفاوت قابل توجه ی بودند. یافته ها حاک ی از مهاجرت محدود گروههای طولی در جمعیت شاه میگو ط ی زمانها ی مختلف بوده و تراکم گروههای طو لی در مناطق مختلف متفاوت است . بنابراین رفتار مهاجرتی گروههای طو لی م ی تواند نظ ی ر زمان اوج فعالیت تخمر یزی در تع یین فصل ص ید شاه م یگو موثر باشد . ترکیب صید قفسهای صید شاه م یگو نشان دهنده عدم کارایی این ابزار در جلوگ یری از ص ید نمونه ها ی کوچک (طول کاراپاس کمتر از ۷۰ میل ی متر )بوده و ۲۰ درصد از ترکیب ص ید را این گروه طو لی تشکیل می داد. . نتایج حاصله در خصوص کلاسهای طولی و نسبت جنس ی و مقای سه با سالها ی قبل حاک ی از بهم خوردن تعادل جنسی ناشی از فشار صید بر جمعیت شاه میگو در سواحل ایران ی دری ای عمان می باشد