سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ
حسن تقی پور – عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ
فرزانه بقال اصغری – کارشناس بهداشت محیط
کاظم اسماعیل پور – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

مقدمه: آب یک مایع زیست شناختی است که واکنش های فیزیکوشیمیائی سوخت و ساز در پیکره موجودات زنده را مقدور و تسهیل می نماید. بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت، عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است. محور توسعه پایدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندی از آب آشامیدنی مطلوب میباشد. آب آشامیدنی تصفیه نشده یا با تصفیه نامناسب عامل اصلی بیماری در کشورهای در حال توسعه است. مواد و روش ها :این مطالعه،یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. درطول سال۱۳۸۶ کلیه روستاهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراغه از نظر وضعیت کلرسنجی و نمونه برداری میکربی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج: با توجه به بررسی های انجام گرفته مشخص شد تعداد کل کلر سنجی های انجام گرفته در سال ۱۳۸۶، ۲۷۰۴۹ مورد بوده که ۲۹/۹۳ درصد کل کلرسنجی ها مطلوب بوده و از کل کلرسنجی های انجام گرفته ۰۸/۵ درصد موارد اصلاً کلر نداشته و درصد کلرسنجی های نامطلوب روستاهای شهرستان مراغه ۶۹/۶ درصد می باشد و نیز تعداد کل نمونه برداری های آب آشامیدنی طی این سال ۱۰۸۸ مورد بوده که ۵۲/۸۹ درصد نمونه برداری های آب آشامیدنی روستاهای شهرستان مطلوب و ۴۷/۱۰ درصد آن نامطلوب می باشد.بحث: وضعیت آب شرب روستاهای شهرستان مراغه مورد قبول و مطلوب بوده و جهت هر چه بهتر شدن وضعیت ، نیاز به همکاری های بین بخشی و برون بخشی و نظارت های کافی مسئولین دارد و با اقدامات مدبرانه و مدیریت صحیح(برنامه ریزی،هماهنگی و سازماندهی) میتوان درصد نامطلوب کلر باقیمانده را در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی شهرستان به صفر تقلیل داد