سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عرفان مولوی – کارشناسی ارشد
مصطفی حدادیان – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی وضعیت کارافرینی سازمانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان بوده است روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدرسین مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان با حداقل ۴سال سابقه تدریس می باشند که درمجموع مشتمل بر۸۰نفر بوده است حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۶۵ براورد گردید که از این تعداد ۶۰پرسشنامه برگشت داده شد ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه استاندارد کارافرینی سازمانی کوراتکو و موریس ۲۰۰۲ بودها ست پایایی این ابزار با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۶ براورد گردیده است تحلیل یافته های تحقیق نشان میدهد که از مولفه های کارافرینی سازمانی مولفه اختیارات کاری بیشترین و مولفه مرزهای سازمانی کمترین امتیاز را کسب کردها ند همچنین کارافرینی سازمانی با میانگین ۲٫۸۰ کمتر از حد متوسط است ولی اختیارات کاری با میانگین ۳٫۱۹ دارای بهترین عملکرد می باشد.