سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اعظم لیالی ایولی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

از انجایی که نقشهای مدیران با عملکرد آنها و اثربخشی سازمان رابطه مستقیم دارد مقاله حاضربرآن است که به این سوالهای مهم پاسخ دهد که آیا بین دو متغیراساسی مدیریت کارافرین و ایفای نقشهای مدیران مدل مینتزبرگ ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه شدت و جهت این ارتباط درسه نقش اصلی ارتباطی اطلاعاتی و تصمیم گیری پیش گفته چگونه است؟ مقاله حاضربا هدف اصلی تعیین میزان موفقیت مدیران کارافرین بخش صنعت و معدن درایفای نقشهای مدیریتی مدل مینتزبرگ اهداف فرعی زیررا دبنال می کند شناسایی مدیران کارافرین دربخش صنعت و معدن تعیین سطح کارافرینی مدیران دربخش صنعت و معدن مقایسه میزان کارامدی مدیران کارافرین درمقابل مدیران عادی درایفای نقشهای مدیریتی درابتدا با توزیع پرسشنامه مربوط به کارافرینی که شامل ویژگیهای فردی رفتاری شغلی و محیطی میباشد اقدام به شناسایی مدیران کارافرین شده است که دراین قسمت مدیران به دو دسته مدیران کارافرین و مدیران غیرکارافرین یا مدیران عادی تقسیم شده اند سپس سطح کارفرینی مدیران درواحدهای مورد مطارعه را تعیین نموده است درادام با توزیع پرسشنامه مربوط به نقشهای مدیریتی مدل مینتزبرگ که شامل سه نقش اصلی ارتباطی اطلاعاتی و تصمیم گیری می باشد سطح ایفای نقشهای مدیریتی توسط کلیه مدیران واحدها مشخص گردیده است.