سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه صادقی – دانشگاه یزد، دانشکده عمران، یزد
حمید مهرنهاد – دانشگاه یزد، دانشکده زمین، یزد

چکیده:

سدسازی در کشور ما، که همواره با بحران آب مواجه بوده، از جمله سرمایههای ملی به شمار میآید. نشت و فرار آب از پی سدها یکی از مسائل مهم و قابل توجه در طرح های سدسازی است. عواملی همچون نفوذپذیری مصالحزیر پی و ساختارهای زمین شناسی منطقه از مواردی است که جهت ارزیابی میزان و نحوه فرار آب مورد توجه قرار میگیرد. در این مقاله خصوصیات نفوذپذیری مصالح پی سد کمندان در منطقه ازنا جهت انتخاب و طراحی سیستممناسب آب بندی مورد بررسی قرار گرفته. که با استفاده از نتایج مطالعات صحرایی، دادههای گمانههای اکتشافی و نتایج آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی روش مناسبی برای آب بندی ساختگاه سد معرفی شده است. و در نهایت باتوجه به ویژگی های زمین شناسی منطقه، پس از ارزیابی روش های مختلف آب بندی، توجه به فراوانی منابع قرضه ودر نظر گرفتن ابعاد هندسی سد، استفاده از روش تزریق پیشنهاد شده است.