سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه السادات مدنیان – کارشناس ارشد محیط زیست
مینو مشتاقی – کارشناسی ارشدمحیط زیست

چکیده:

مناطق تحت حفاظت درعرصه اراضی کویری به منزله مراکز حفظ تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی و جانوری درشرایط طبیعی به شمار می آید و ازنظر حمایت کنترل و نظارت حساسیت بیشتری دارند بطور کلی حیات وحش زیست گاه های کویری دربرابر تعارضات زیستگاهی بسیار ضعیف بوده و دررقابت با استفاده های دام و محدود شدن منابع زیستی و همچنین مختل شدن امنیت زیستگاه تحمل پذیری کمی داشته و به سادگی در معرض نابودی قرارمیگیرند هدف از این مطالعه شناسایی گونه های درخطر تهدید درسه منطقه پارک ملی کلاه قاضی پناگاه حیات وحش موته و پناهگاه حیات وحش قمشلو براساس لیست سرخ IUICN درسال ۲۰۱۱ و بررسی عوامل تهدید کننده آنها می باشد نتایج نشان میدهد که درهر سه منطقه گونه های کل و بزوحشی قوچ و میش و آهوی ایرانی و همینطور زیرگونه پلنگ درخطر تهدید می باشد بطوریکه سه گونه اول درطبقه آسیب پذیر و زیرگونه پلنگ درطبقه درخطر انقراض قرارگرفته است.