سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب بابازاده سورکی –
محمدرضا کنعانی – دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
سیما نیک قلب رودسری –

چکیده:

با عنایت به اینکه محیط چهارچوب های ضروری برای ایجاد انگیزش های اولیه توسعه در یک فضا محسوب می گردد و دخالت های آگاهانه در یک فضا نمی تواند رهنمودهای پایدار توسعه را به همراه داشته باشد، مگر با برنامه ریزی که به سرزمین به عنوان عامل اساسی و تعیین کننده در تامین اهداف توسعه توجه نماید. از اینرو تحقیق حاضر با روش توصیفی- مقطعی و مشاهده ای به بررسی وضعیت پایداری زیست محیطی توسعه صنعتی در شهرستان تنکابن پرداخته است. بررسی ها حاکی از آن است که از ۲۹۵ واحد صنعتی مستقر در شهرستان تنکابن (۱۲۸ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سلمانشهر و ناحیه صنعتی سلیمان آباد و ۱۶۷ واحد صنعتی پراکنده در سطح شهرستان)، به ترتیب ۶۲%، ۷۸% و ۵۴% واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و پراکنده در سطح شهرستان فعال می باشند. ۱۰۰% واحدهای صنعتی مستقر در شهرک و ناحیه صنعتی و ۶۹% واحدهای پراکنده در سطح شهرستان دارای مجوز زیست محیطی می باشند. در خصوص مدیریت پساب شهرک و ناحیه صنعتی به ترتیب مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی و سپتیک تانک می باشند، که دارای کارایی مطلوبی است و واحدهای پراکنده نیز ۱۲% از سیستم تصفیه فاضلاب، ۵۷% از سپتیک تانک، ۲۹% از چاه جاذب و ۲% هم نسبت به تخلیه به محیط اقدام می نمایند. در خصوص مدیریت مواد زائد جامد، شهرک و ناحیه صنعتی فاقد مدیریت جامع پسماند بوده و دفع مواد زائد به صورت غیراصولی صورت می پذیرد و ۲۳% واحدهای پراکنده از مواد زائد در چرخ تولید استفاده مجدد می نمایند و مابقی به مراکز دفن منتقل می گردد. نتایج حاکی از آن است که اجرای مدیریت مواد زائد جامد در شهرک و ناحیه صنعتی و تمرکز صنایع پراکنده در شهرک و ناحیه صنعتی به منظور مدیریت یکپارچه جهت نیل به توسعه پایدار ضروری احساس می گردد.