سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر اسدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
مهدی بشیری نیا – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
ابراهیم بندگان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
مهدی سورگی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

با توجه به مشکلات موجود در زمینه پارکینگدر شهرهای بزرگ، مطالعات بررسی وضعیت پارکینگدر مراکز کار وفعالیت برای بهبود وضعیت پارکینگدر محدودههای مختلف، امری ضروری است. برای انجام مطالعه پارکینگدر یکمحدوده لازماست ابعاد مختلف مسئله بررسی شود. به این منظور ضروریست وضعیت کاربری زمین در محدوده و همچنین وضعیتعرضه و تقاضای پارکینگو ویژگیهای آنها برداشت شود. در این مطالعه عرضه پارکینگیکمحدوده شامل فضاهای پارکحاشیهای وپارکینگهای غیرحاشیهای عمومی میباشد. تقاضای پارکینگنیز در دو بخشتقاضای آشکار شده و تقاضای پنهان محدوده بررسی شده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از کاربریها، عرضه و تقاضای پارکینگمحدوده، میتوان اطلاعاتی از چگونگی تخصیصفضاهای موجود به متقاضیان پارک و تعداد کمبود فضای پارک محدوده، به دست آورد. همچنین میتوانسیاستگذاری بهینه برای حل مساله پارکینگرا از بین روشهای توسعه پارکینگو روشهای مدیریتی برگزید. در این مقاله به یکنمونه موردی از بررسی وضعیت پارکینگدر مراکز کار و فعالیت شهر تهران، محدوده واقع بین معابر ولیعصر، میرداماد، آفریقا و حقانی، پرداخته شده است