سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاووس سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محدثه روزپیکر – اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت
امید شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

بررسی روند رو به رشد کشورهای توسعه یافته نشان دهنده آن است که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی این کشورها نقش فراوانی داشته اند. یکی از کارکردهای اصلی آموزش در سطوح مختلف به ویژه آموزش عالی تربیت فارغ التحصیلان خلاق و کارآفرین است. نگاهی اجمالی به کارایی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و توانمندی های عملی آن ها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی نشان دهنده این واقعیت ناخوشایند است که آموزش عالی کشاورزی در رسیدن به این مهم از کارایی چندانی برخوردار نبوده است. هدف این تحقیق در راستای حل معضل فوق بررسی وضعیت و ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت می باشد. تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی و جامعه آماری می باشند و ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد. نتایج نشان می دهد که فقط حدود ۲۰ درصد آزمودنیها دارای روحیه کارآفرینی هستند و تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر در امتیاز روحیه کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینی وجوددارد. همچنین بین سطوح مختلف درآمدی تفاوت معنی دار وجود دارد. بنا بر یافته های تحقیق بین رشته های مختلف دانشکده کشاورزی، تفاوت معنی داری از نظر امتیاز کارآفرینی وجود ندارد. همچنین بین امتیاز کارآفرینی و ویژگی های کارآفرینی همبستگی معنی دار وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد برای بالا بردن روحیه آزمودنی ها دوره هایی جهت افزایش قابلیت های کارآفرینی برگزار گردد.