سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد بیدل – کارشناس ارشد، گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
جمال نقره ای – کارشناس ارشد، گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
منصور علی آبادیان – دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

در ایران مطالعات محدودی در زمینه پرندگان و به خصوص راسته شاهین سانان و تیره قوشیان صورت گرفته است. توزیع و وضعیت اکثر گونههای ایران اعم از پرندگان نیز در ایران بهطور دقیق مشخص نشده است. ما در این تحقیق با توجه به چهار منبع اطلاعاتی درباره Birdlife توزیع جغرافیایی تیره قوشیان اعم از: علیآبادیان ( ۱۳۹۲ شمسی)، پورتر ( ۱۹۹۶ میلادی)، منصوری ( ۱۳۸۷ شمسی) و سازمان ۲۰۰۹ میلادی، به بررسی توزیع گونههای تیرهی قوشیان و غنای گونهای این تیره در ایران و استانهای خراسان، با International استفاده از سامانهی اطلاعات جغرافیایی پرداخته ایم. بر اساس نتایج این تحقیق از ۲۳۸ گونهی شناسایی شده از تیرهی قوشیان در جهان، ۳۶ گونه در ایران و ۲۷ گونه در استانهای خراسان حضور دارند. ۳۰ گونه از ۳۶ گونه در ایران زادآور و ۱۹ گونه از ۲۷ گونه در استانهای خراسان زادآور هستند. بیشترین توزیع و غنای گونهای تیرهی قوشیان به ترتیب: در شمال و شمالغرب ایران، سپس مناطق مرتفع به موازات رشتهکوههای البرز و زاگرس و در پایان کویرهای مرکزی ایران میباشد. استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسانجنوبی نیز بهترتیب دارای بیشترین تا کمترین غنای گونهای تیرهی قوشیان میباشند. بعلاوه در این پژوهش، نسبت گونه های هر جنس نسخهی ۹,۲ برای ArcMap از تیره ی قوشیان، در جهان، ایران و استان های خراسان بررسی شده است. در این تحقیق از نرمافزار تعیین توزیع و غنای تیرهی قوشیان در ایران استفاده شد.