سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عارفخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
عبداله رشیدی مهرآبادی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور سروآب استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب، هزینه های قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا انتخــاب صحیح معیارهای طراحی و بهره برداری مناسب از سیستم تصفیه از هدر رفت هزینه ها جلوگیری کرده و دستیابی به اهداف طرح نظیر حفظ محیط زیست و استفــاده مجدد از فاضلاب را مقدور می سازد. با توجه به اهمیت بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و صنعت،این تحقیق از خرداد۸۷ تا خرداد ۸۸ به روش مقطع عرضی دز تصفیه خانه سبزوار صورت گرفت. در این پژوهش به متطور بررسی کارایی و عملکرد تصفیه خانه نمونه برداری هایی از پساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت و برای تحلیل کیفی و کمی سیستم تصفیه از معیارهایی چون BOD، COD، TSS،MLSS , PH، DOو دما استفاده شد. مقدار درصد حذف TSS, BODو COD در سال ۸۷ به ترتیب ۷۸/۷۳, ۴۳/۶۱ و ۹۷/۶۰ درصد است و در سال ۸۸ به ترتیب معادل۷۸/۶۶, ۴۸/۵۸ و ۰۷/۶۴ درصد می باشد.پس از بررسِی و نتِیجه گِیرِی, پِیشنهادات مؤثر برای بهبود و ارتقا کیفیت پساب خروجی و استفاده مطلوب از حداکثر ظرفیت ارائه شد