سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود برادران – هیئت علمی دانشگاه رامین خوزستان
بهمن خسروی پور – هیئت علمی
منصور غنیان – هیئت علمی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی قابلیت های کارافرینی با بررسی چهارویژگی خلاقیت نیاز به توفیق نیاز به استقلال خطرپذیری دردانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان می باشد روش تحقیق توصیفی ـ مقایسه ای است برای این منظور با روش نمونه گیری تصادفی ۱۶۲ نفر از میان دانشجویان انتخاب شده و مورد آزمون قرارگرفتند نتایج نشان داد که بین متاهلین ومجردین درنیاز به استقلال درسطح ۵ درصد تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که نیاز به استقلال درمجردین بیشتر می باشد بین دانشکده ها درنیاز به استقالال تفاوت معنی دار وجود دارد نیاز به استقلال دردانشکده علوم دامی و صنایع غذایی بیشتر می باشد. بین شش گروه تحصیلی مقایسه شده نیز درنیاز به خلاقیت خطرپذیری تفاوت معنی داری وجود دارد درمقاله راهکارها و پیشنهادهایی دراین باره ارایه گشته است.