سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا یوزباشی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه معلم به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت سهامی بیمه معلم بود، که تعداد ۱۱۷ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول سرایی و همکاران ( ۱۳۷۲ ) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه محقق ساخته نوآوری سازمانی میباشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب ۸۷ /. بدست آمد . جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و میانگین استفاده گردید . نتایج تجزیه و تحلیل آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که وضعیت موجود نوآوری سازمانی و مؤلفه های آن ( نوآوری تولیدی، فرایندی و نوآوری اداری ) در حد گزینه متوسط قرار دارد. که از لحاظ آماری معنادار بود. همچنین نتایج این پزوهش نشان داد که بر اساس طیف بازرگان و همکاران( ۱۳۸۵ ) که وضعیت موجود نوآوری سازمانی بطور کلی و مولفه های آن در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد