سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الفت خاکپور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
جلیل خارا –
عبداله حسن زاده –

چکیده:

به منظور بررسی درصد کلونیزاسیون ریشه و جمعیت اسپور ۵ گونه متعلق به ۵ خانواده از منطقه خراجو دراطراف مراغه که حاوی تعدادی گیاهان دارویی است انتخاب شد نمونه برداری در بهار اردیبهشت و تابستان تیر ۸۹ به عمل آمد که هم شامل نمونه خاک و هم نمونه ریشه ی گیاهی بود بیشترین و کمترین میزان درصد کلونیزاسیون ریشه به ترتیب به گونه های arundinaceus Alopecurus و Anchusa italica تعلق یافت گونه های Alopecurus arundinace و Scandix pecten-veneris هم به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد اسپور را نشان دادند مشاهده شد درصد کلونیزاسیون ریشه همبستگی مثبتی با تعداداسپورها را دارد و همبستگی بین درصد کلونیزاسیون ریشه در دو فصل بیشتر از همبستگی بین جمعیت اسپورهاست آنالیز ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.