سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
ادریس بذرافشان – استادیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت زاهدان
حسین معین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رویا سراوانی – کارشناسی شیمی

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورها از آبهای بطری شده بعلت سهولت دسترسی هزینه نسبتا پایین طعم بهتر و کم بودن میزان ناخالصی ها استفاده می شود همچنین در مناطقی که آب آشامیدنی با کیفیت مناسب در دسترس نباشد وامکانات تصفیه آب نیز فراهم نباشد امکان استفاده از آب های بطری شده در نواحی مختلفی از جهان به دلیل تقاضای مردم برای آب سالم و بهداشتی رشد قابل توجهی را نشان میدهد این مطالعه بصورت توصیفی و مقطعی درباره وضعیت میکروبی وشیمایی آبهای بطری شده در سطح عرضه در استان سیستان و بلوچستان در سال ۸۹ و ۵ ماهه سال ۹۰ بوده که ابتدا انواع مارکهای عرضه شده آب معدنی و بطری شده شناسایی و سپس با مراجعه به سوپرمارکت ها و مراکز توزیع این آبها از هر مارک دو نمونه برداشت گردید نمونه ها در شرایط سرد به آزمایشگاه حمل و مطابق با روشهای استاندارد مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی قرارگرفتند نتایج در برنامه EXCELL ثبت و آنالیز گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که جامدات محلول نیتریت نیترات و کلسیم همه نمونه ها درمحدوده استاندارد بوده ۸ نمونه دارای منیزیم بیش از حد استاندارد بوده ۱۰/۵% ۱۶ نمونه دارای فلوئور درمحدوده استاندارد ۲۱% و بقیه دارای فلوئور کمتر از حد استاندارد بودند ۷۹% سدیم یک نمونه بیش از حداکثر مجاز بود ۲۱۰ نمونه آب بطری شده از ۳۷ مارک موجود تهیه و آزمایش میکروبی بعمل آمد که تنها یک مورد دارای آلودگی کلیفرمی بود.