سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر غفاری – کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قارس، شهرستان لارست

چکیده:

دشت دهکویه در شهرستان لارستان، در جنوب غربی ایران و جنوب استان فارس واقع شده است. عمده نیازهای آبی این منطقه، از منابع آب زیر زمینی که بر اثر خشکسالی های اخیر چندان سفره های زیرزمینی غنی ندارد تامین می گردد.هدف از انجام این تحقیق ارزیابی و بررسی وضعیت میکروبی منابع آب زیرزمینی این منطقه و کاهش روند آلودگی این منابع در آینده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است با توجه به آزمونهای تشخیص میکروبی با استفاده از محیطهای کشت جامد و مایع و با بهره گیری از روشهای مختلف به نوع باکتری فعالیت کننده و خطرات ناشی از آن پی برده شود. همچنین سرعت انجام کار و حصول نتیجه در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور علاوه بر بررسی نتایج میکروبی ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۶ ، به مدت ۱ سال تاثیر ماده گندزدای کلر نیز در از بین بردن عوامل بیماریزا مورد بررسی قرار گرفت. محیطهای کشت مورد استفاده عبارت اند از: لاکتوز براث ، EC براث ، BGB و . محیط مایع حاوی تریپتوفان به عنوان محیطهای کشت مایع . EMB ، مک کانکی آگار، نوترینت آگار، ،R2A ،TSI سیترات آگار، سالمونلا شیگلا آگار، به عنوان محیط کشت جامد. آزمونهای بررسی شده شامل آزمون در بر دارنده سه گام: پرسامپتیو، کانفرمد، کامپلیتد ، ،Serial dilution ،HPC ،MPN،IMVIC رشد باکتری در TSI، اوره آز و حرکت می باشد. نتایج نشان داد که با استفاده از روشها و محیطهای کشت مختلف و مشاهده عکس العمل باکتریها با تهیه اسمیر و مشاهده آنها در زیر میکروسکوپ سرعت تشخیص نوع باکتری فعالیت کننده در آب افزایش می یابد. همچنین با توجه به میزان کلر باقی مانده و کدورت اندازه گیری شده در هر مرحله از آزمونها تاثیر این دو عامل در نتیجه آزمون بسیار مشهود بوده و در مواقعی که دو پارامتر ذکر شده در حد استاندارد باشد آلودگی میکروبی به حداقل خود رسیده و مانع رشد باکتریهای بیماریزا خواهد شد و در دورانی که به هر دلیل ( قطعی و نوسان برق، اتمام گاز کلر، اتمام پرکلرین و… ) گندزدایی با اختلال مواجه شود میزان رشد باکتریهای روده ای در آب افزایش می یابد.