سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا زردشتی – استادیار دانشگاه ارومیه
هادی محمد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح دانشگاه تهران
پریسا شریفی – دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه
مراد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ به منظور بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص سطح مکانیزاسیون و شاخص سرانه سطح کشت به ازای ماشی نهای خودگردان و شاخص سرانه ماشین های خودگردان به ازای هر هزار بهره برداری و همچنین بررسی نحوه توزیع ادوات در سطح استان صورت گرفت. داده ها و اطلاعات خام مورد نیاز برای برآورد سطح مکانیزاسیون و دیگر شاخص های ارزیابی مکانیزاسیون تماماً از طریق مرکز آمار ایران، دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان ومعاونت آمار اطلاعات مدیریت و برنامه ریزی استان تأمین گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بطور متوسط ضریب مکانیزاسیون در استان برابر۰/۴۴ اسب بخار بر هکتار می باشد که در این میان شه رستان ارومیه با ضریب ۰/۷۳ دارای بیشترین و شهرستان سردشت با ضریب ۰/۱۹ دارای کمترین ضریب مکانیزاسیون در بین شهرستا نهای استان است. همچنین با توجه به نتایج شهرستان ارومیه بطور متوسط با ۲۰/۵۲ هکتار بالاترین شاخص سرانه سطح کشت به ازای هر دستگاه تراکتور نشان داد در حالیکه شهرستان سردشت بطور متوسط با ۷۷/۰۱ دارای کمترین شاخص سرانه سطح کشت می باشد که این عدم توازن در بین شهرستان ها همچنین در مورد شاخص های سرانه کشت دیگر ماشی نهای خودگردان (کمباین، دروگر و تیلر) نیز به روشنی مشهود می باشد. در خصوص شاخص سرانه ماشینهای خودگردان به ازای هر هزار واحد بهره برداری بطور متوسط در کل استان شاخص سرانه تراکتور۳۷۷ دستگاه، کمباین ۵/۲ دستگاه، دروگر ۳۶/۹ دستگاه و تیلر ۱۳/۵ دستگاه به ازای هر هزار بهره برداری می باشد.