سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس علیزاده شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و عضو گروه مطالعاتی شرکت مهندسی مشاور س
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
یلدا بسیم – شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان، کارشناس ارشد واحد مطالعات

چکیده:

در این مطالعه ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده پیشین، وضعیت موجود مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز مورد مطالعه و سپس با استفاده از منابع علمی مختلف، راهکارهای مناسب مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر اهواز ارائه گردید. به منظور کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی، روش های بی خطر سازی غیر از سوزاندن برای پسماندهای مطب ها و مجتمع های کوچک پزشکی و درمانگاهی پیشنهاد شد و نیز برای بیمارستانهای بزرگ با بیش از ۲۰۰ تخت خواب استفاده از زباله سوز با رعایت معیارهای زیست محیطی و بهداشتی پیشنهاد گردید. در این مطالعه ارائه ی راهکارهایی مد نظر بوده است که در یاری رساندن به شهرداری اهواز به منظور مدیریت نهایی اینگونه پسماندها مفید واقع شوند.