سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – دانشجویدکتری مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی
علی محمد برقعی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

محدوده مورد مطالعه دشت آباده واقع در شمال فارس با ۱۴۷۳۱ هکتار سطح زیرکشت جهت شناخت علمی وضع موجود مکانیزاسیونوارائه راهکارهای مناسب مورد بررسی قرارگرفت این بررسی نشان میدهد سطح مکانیزاسیون درمنطقه معادل ۰/۷۹ اسب بخار درهکتار می باشد با توجه به این سطح مکانیزاسیون درجه مکانیزاسیون عملیاتهای مختلف نسبتا پایین می باشد و با توجه به محاسبات انجام شده ضریب بهره وری از تراکتورها در زمان پیک کاشت گندم و جودرمنطقه ۶۸ درصدمیب اشد از طرفی ۷۵ درصد سطوح زراعی منطقه کمتر از ۱۰ هکتار وسعت دارند و ۷۸ درصد از تراکتورها موجود با توجه بهعمر مفید ۱۳سال فرسوده و کهنه می باشد و وضعت مکانیزاسیون از نظر مهارت کاربران مدیریت ماشین ها و خدمات پشتیبانی بسیار ضعیف است که این عوامل از مهمترین عوامل پایین بودن بازده ماشین ها می باشند.