سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شهرزاد بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیرحسین علی بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده:

این تحقیق توصیفی – همبستگی با هدف کلی بررسی مهارتهای آمادگی شغلی مورد نیاز دانش اموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار با رویکرد اقتصاد دانش محور از دیدگاه مدیران و دانش آموختگان در استان کرمانشاه انجام شد جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه مدیران بخش کشاورزی دولتی استان کرمانشاه N=130 و دانش آموختگان کشاورزی اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه بودند N=416 حجم نمونه برای دانش آموختگان ۱۹۶ نفر تعیین گردیدند. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب رشته تحصیلی برای دانش آموختگان کشاورزی و سرشماری برای مدیران بخش کشاورزی بهره گرفته شد براساس یافته ها مهم ترین مهارتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران به ترتیب مسئولیت پذیری، جدیت و استقامت در کار و اخلاق حرفه ای هستند. مهمترین مهارت های مورد نیاز دانش آ»وختگان کشاورزی از دیدگاه دانش آموختگان مسئولیت پذیری اعتمادبنفس جدیت و استقامتدرکار می باشند بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود مهارت های دانش آموختگان کشاورزی اختلاف معنی داری وجود دارد براساس تحلیل عاملی می توان گفت اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی عبارت از مهارتهای اخلاق حرفه ای اطلاعاتی سازمانی کارگروهی و ارتباطی هستند به منظور تطابق توانمندی ها و مهارتهای آمادگی شغلی دانش آموختگان با نیازهای بازار کار کشاورزی استفاده از روش ها و فنون تدریس تعاملی و مشارکتی بهبوددوره های کارآموزی و یادگیری تجربی توصیه گردید.