سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد موسالو – کارشناس امار و اطلاعات شرکت مدیریت تولید برق دماوند
کیومرث اقایی – مدیر نیروگاه دماوند شرکت مدیریت تولیدبرق دماوند

چکیده:

این مطالعه براساس تصمیمات اخذ شده در کارگروه های توسعه نظام پیشنهادات نظام برق انجام گرفتهو هدف از آن بررسی و مطالعه میدانی وضعیت موجود فرهنگ سازی نظام پیشنهادات صنعت برق با هدف ارائه راهکار و تدوین سیاستهای توسعه و تقویت نظام پیشنهادات در صنعت برق می باشد درانجام مطالعه از دو روش پرسشنامه ای و بازدید میدانی استفاده شده است در روش پرسشنامه ای یک پرسشنامه چندمحوری برای ارزیابی وضعیت موجود نظام پیشنهادات طراحی و به شرکتهای مختلف زیرمجموعه توانیر ارسال گردید. کل پرسشنامه هایی که تکمیل گردیده و به دبیرخانه نظام پیشنهادات صنعت برق ارسال شده بودند با استفاده از روشهای اماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نتایج حاصل نیز دراین مقاله ارائه گردیده است در روش میدانی از بین کل شرکت ها سه شرکت انتخاب گردیده و طی حضوردر محل دبیرخانه نظام پیشنهادات این شرکت ها نتایج بررسی و بازدید در تحلیل نتایج و تفسیر آنها لحاظ گردید.