سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، گروه مدیریت آموزشی ، شهر ری،ایران
حیدر احمدی – کارشناس ارشد پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، شهر ری،ایران

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت موجود شاخصهای مدیریتدانش در دانشگاهآزاداسلامی واحدشهرری از دیدگاه اعضای هیاتعلمی بر طبق الگوی کوانیووانگ انجام شد. جامعهآماری شامل کلیه اعضای هیاتعلمی دانشگاهآزاداسلامی واحدشهرری بود که از ۲۷۵ عضو هیات علمی این دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۴۵ نفر و به روش طریق نمونهگیری تصادفیطبقهای انتخاب شدند. به منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهای محققساخته شامل؛ شاخصهای حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ، تکنولوژی اطلاعات، استراتژی و هدف، سنجش دانش، زیرساختهای سازمانی، فعالیتها و فرآیندها، کمکهای انگیزشی، منابع، آموزش و پرورش و منابع انسانی استفاده گردید. برای تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه، روایی آن با نظر خواهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همسانی درونی بین سوالها و مولفهها از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد. که اعتبار پرسشنامه ۰٫۹۷ بدست آمد