سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی دکتری عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
رامین قوچی – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

چکیده:

بتن یکی از مهمترین مواد در ساختپروژه های ساختمانی است. در میان انواع بتن ، بتن خودتراکم به علتکارایی بالا برای عناصر با شکل های پیچیده چشم انداز جدیدی را پیشنهاد می کند. اما بتن خودتراکم نیز مانند بتن نرمال ، در کششضعیفمی باشد. لذا استفاده از الیافدر بتن خود تراکم به عنوان گزینه ای برای افزایشمقاومتکششبتن و کاهشگسترشترکها مورد توجه قرار گرفته است. در بتن های خود متراکم به ویژه مخلوط های حاوی الیافتقویتکننده ، خواصبتن سختشده با بتن نرمال متفاوت خواهد بود. در این مقاله خواصبتن خودتراکم تقویت شده با الیاف نایلون به میزانg/m3 0/4 و بتن خود تراکم معمولی ، شامل مقاومتفشاری و مدول الاستیسیته در دو شرایط مرطوب و خشکمورد مطالعه قرار گرفتو رابطه بین این دو مشخصه یا مقادیر پیشنهادی آیین نامه ها مقایسه شد