سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

اسکان غیررسمی از آثار و پیامدهای شهرنشینی گسترده در دنیا می باشد. اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای رو به رشد می باشد که بسیاری از شهرهای کشور را با مسائل جدیدی روبرو ساخته است. شهر ایلام مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشورمان دچار پدیده و مسأله ی اسکان غیررسمی می باشد. این شهر دارای چندین نقطه ی اسکان غیررسمی از جمله محله ی های بان برز، بان بور و سبزی آباد می باشد که ساکنین آن را اغلب مهاجرین روستایی (با منشاء عشایری) کم درآمدی تشکیل می دهند که به علت نابرابری های موجود بین نقاط جمعیتی کشور، اقدام به مهاجرت و سکونت در این محله ها کرده اند. در این مقاله به بررسیآسیب شناسی کالبدی این محلات که یکی از مشکلات و در حقیقت نماد اسکان غیررسمی است، پرداخته می شود. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از عناصر کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل ها ی اسکان غیررسمی در تأمین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است، شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی – اجتماعی مشخص گردد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی بهمقایسه شاخص های مسکن در محله های مذکور، شهر ایلام، کل کشور و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن در محله های مذکور شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر ایلام و کل کشور دارد. البته اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای در حال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است